Preventie

 

EIGENWAARDE versus PESTEN

Pesten wordt dikwijls als geïsoleerd probleem benaderd. Maar pesten maakt vaak onderdeel uit van een algehele sfeer van stress, angst en 'je niet gezien en gehoord voelen'. Pesten, gepest worden en als buitenstaander werkeloos toekijken als er gepest wordt, kan alleen gedijen in een omgeving waar kinderen en volwassenen zich niet bewust zijn van hun eigen unieke waarde, en die van de ander. 

De activiteiten van Living Values dagen je uit om je steeds meer bewust
te worden van jouw kwaliteiten en die van je vrienden, klasgenoten, schoolgenoten, vreemden. Op een natuurlijke manier leren kinderen en studenten zich steeds meer te identificeren met hun menselijke waarden en versterken daarmee hun gevoel 'waardig' te zijn. 

Als een gemeenschap zoals een school, besluit om consequent de focus te leggen op positieve waarden als vrede, (zelf)respect, samenwerking en verdraagzaamheid, zal er al gauw geen ruimte meer zijn voor negativiteit, uitsluiting, pesten, eenzaamheid enz. In snel tempo groeit er een sfeer van harmonie en respect waardoor angst en negatieve uitwassen als pesten, wegsmelten.

LEREN UIT ENTHOUSIASME

Als waarden bewust worden gekoesterd in het hart van een school, blijven gevoelens en emoties niet langer dakloos. De school vult zich met positieve energie, de onderlinge relaties krijgen diepte en het enthousiasme voor (natuurlijk) leren en leerresultaten groeit. Het gevoel van veiligheid dat gewaarborgd wordt, versterkt de kinderen in hun gevoel van eigenwaarde, zelfkennis en zelfvertrouwen. Hun concentratie neemt toe, zelfreflectie wordt een automatisme, kinderen/studenten ontwikkelen empathie en intellectuele diepgang en leren onafhankelijk en kritisch te denken. Onderwijs op basis van waarden maakt dat ze de lesstof niet als een hoeveelheid losstaande fragmenten ervaren maar als een zinvol, samenhangend geheel. Wanneer kennis bovendien door docenten door middel van socratische vragen 'ontlokt' wordt aan de kinderen i.p.v. erin gestampt en de leerlingen hun kennis kunnen toetsen en ervaren tegen de achtergrond van waarden, zal deze kennis eerder beklijven en een (wijs) deel van henzelf worden. Zij hebben zich er dan persoonlijk mee leren verbinden.

*zie Values Education and Quality Teaching: The Double Helix, Terry Lovat & Ron Toomey, Australia

http://www.curriculum.edu.au/leader/the_double_helix_of_values_education_and_quality_t,19496.html?issueID=10797


CONFLICTOPLOSSING

Behalve de lesactiviteiten rond waarden dragen ook vaardigheden als Conflictoplossing en Actief luisteren bij tot het gevoel van eigenwaarde en (zelf)respect. De allerjongsten (3-7 jaar) krijgen al meteen in de eerste module
over vrede handvaten aangereikt hoe ruzie te voorkomen of op te lossen.  

INTEGRATIE

Op school maken de op waarden gebaseerde sfeer en de attitude van de volwassenen kinderen en jongeren bewust van de oorspronkelijke kwaliteiten waarmee ieder van hen wordt geboren. Tegelijkertijd versterken de lesactiviteiten bij ieder kind de ervaring uniek, waardevol en nodig te zijn gewoon zoals je bent, ongeacht je sociale, intellectuele, culturele of godsdienstige achtergrond. De verschillen worden op een natuurlijke manier overbrugd omdat de 12 waarden van LVE universeel zijn. Zo groeit dag na dag een gevoel van 'belonging', van erbij horen, van verbondenheid met elkaar, met je omgeving, met de wereld (zie Project ToGether, elders op deze website en Waarden & Wereldburgerschap id.).